Zarządzenie nr 363/2018 z dnia 2018-08-28

Data wydania 2018-08-28
Numer 363/2018
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości do zbycia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), §2 i §3 uchwały Nr IX/74/2011 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, zarządza się co następuje:
§ 1. Sporządza się wykaz nieruchomości do zbycia, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, należy podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny.
§ 3. Informację o wywieszeniu wykazu, o którym mowa w §1, należy podać do publicznej wiadomości: przez ogłoszenie w lokalnej prasie, na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bargłów Kościelny oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Bućkowski

Data wytworzenia: 2018-08-30

Wprowadzający: Paweł Bućkowski

Modyfikujący: Paweł Bućkowski

Data modyfikacji: 2018-08-30

Opublikował: Paweł Bućkowski

Data publikacji: 2018-08-30