Zarządzenie nr 364/2018 z dnia 2018-08-28

Data wydania 2018-08-28
Numer 363/20184
w sprawie nabycia na rzecz Gminy Bargłów Kościelny prawa własności nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), §2 ust. 1 uchwały nr IX/74/2011 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, zarządza się, co następuje:
§ 1. Nabyć w drodze rokowań na rzecz Gminy Bargłów Kościelny prawo własności, nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy Bargłów Kościelny.
§ 2. Załącznikiem do zarządzenia jest wykaz sporządzony w trybie art. 35 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)
§ 3. Wszelkie koszty związane z przystosowaniem nieruchomości do nabycia, w tym koszty notarialne ponosi Gmina Bargłów Kościelny.
§ 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

/-/

Andrzej Kwieciński

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Bućkowski

Data wytworzenia: 2018-08-28

Wprowadzający: Paweł Wysocki

Modyfikujący: Paweł Wysocki

Data modyfikacji: 2018-11-05

Opublikował: Paweł Wysocki

Data publikacji: 2018-08-30