Zarządzenie nr 08/2006 z dnia 2006-02-10

Numer 08/2006
w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Bargłowie Kościelnym
Data wydania 2006-02-10

Zarządzenie Wójta Gminy Bargłów Kościelny nr 8/06

z dnia 10-02-2006r.

 

w sprawie: wprowadzenia do użytku służbowego polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Bargłowie Kościelnym.

 

 

 

 

 

Na  podstawie  art.  31  oraz  art.  33  ust.  3  w  związku  z  art.  11a  ust.  1  pkt  2  ustawy

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i § 3 ust 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie                dokumentacji    przetwarzania   danych    osobowych   oraz    warunków    technicznych   i organizacyjnych,  jakimi  powinny  odpowiadać  urządzenia  i  systemy  informatyczne  służące  do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024) - zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

1.   Wprowadza   się   do   użytku   służbowego   „Politykę   bezpieczeństwa   przetwarzania   danych osobowych   w   Urzędzie   Gminy   w  Bargłowie Kościelnym”   w  brzmieniu   stanowiącym   załącznik   nr  1   do zarządzenia.

 

2.   Wprowadza  się  do  użytku  służbowego  „Instrukcję  zarządzania  systemami  informatycznymi służącymi  do  przetwarzania  danych  osobowych  w  Urzędzie  Gminy  w  Bargłowie Kościelnym”  w  brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

 

§ 2

 

Zobowiązuje  się  pracowników  przetwarzających   dane  osobowe   do   przestrzegania   przepisów dokumentów, o których mowa w § 1.

 

§ 3

 

Zobowiązuje   się   Kierowników   Referatów,   w   których   przetwarzane   są   dane   osobowe   do sprawowania  nadzoru  nad  ich  ochroną  oraz  do  współpracy  z  Administratorem  Bezpieczeństwa Informacji w tym zakresie.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2007-09-28

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2007-09-28

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2007-09-28