Zarządzenie nr 93/2008 z dnia 2008-06-30

Numer 93/2008
w sprawie naboru na stanowiska urzędnicze
Data wydania 2008-06-30
Zarządzenie Nr 93/08
 
WÓJTA GMINY Bargłów Kościelny
 
30 czerwca 2008r.

w sprawie naboru na stanowiska urzędnicze

 w Urzędzie Gminy  Bargłów Kościelny  oraz na  stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z 2002 r. Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020; z 2006, Nr. 79, poz.549, Nr.169, poz. 1201, Nr. 170, poz.1218))  zarządzam, co następuje:

 Przyjmuje się Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny oraz na stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, zwany dalej „Regulaminem”.

Celem „Regulaminu” jest ustalenie zasad zatrudniania na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny oraz na stanowiskach kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 Stosowanie niniejszego Regulaminu nie obejmuje:
1) stanowisk obsadzanych na podstawie wyboru i powołania,

2) pracowników, których status określają inne przepisy niż ustawy o pracownikach samorządowych,

3) pracowników zatrudnianych na zastępstwo

4) pracowników zatrudnianych w wyniku awansu zawodowego lub przesunięcia wewnętrznego.

1. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Wójt:

Sekretarz, Skarbnik Gminy, kierownik referatu, bezpośredni przełożony zobligowany jest do przedłożenia opisu stanowiska na stanowisko urzędnicze wraz z zakresem czynności (Zał. Nr 1) do Zarządzenia.

Opis stanowiska pracy, o którym mowa w ust. 2 zawiera:

a) dokładne określenie celów i zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy oraz wynikających z tego tytułu obowiązków obciążających zajmującego te stanowiska,

b) określenie szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji wobec osób, które je zajmują,

c) inne wyznaczniki określające indywidualny charakter danego stanowiska pracy.

Czynności rekrutacyjne powinny być rozpoczęte w terminie pozwalającym na przeprowadzenie naboru zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych.

 
Nabór obejmuje:
1) powołanie Komisji Rekrutacyjnej,
2) ogłoszenie o naborze,

3) przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych,

4) wstępna ocena złożonych dokumentów aplikacyjnych,

5) ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymogi formalne,

6) postępowanie sprawdzające

        merytoryczna ocena dokumentów aplikacyjnych,

        rozmowa kwalifikacyjna,

7) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru,

8) ogłoszenie wyników naboru.

1. Komisję Rekrutacyjną (wraz ze wskazaniem pełnionych w niej funkcji), w składzie co najmniej 3-osobowym,  powołuje Wójt.

W pracach Komisji nie może uczestniczyć osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie, osoby, której dotyczy postępowanie konkursowe, albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.

Wzór ogłoszenia stanowi załącznik nr 2 do  Zarządzenia.

1. Po ogłoszeniu naboru w BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku.

Na dokumenty aplikacyjne składają się, w szczególności:

1) życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

2) kwestionariusz osobowy,
3) kserokopie świadectw pracy,

4) kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

5) oświadczenie o niekaralności,

6) oświadczenie, że w przypadku wyboru oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby wykonywanie obowiązków,

7) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Konkurs na stanowisko urzędnicze, w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze przeprowadza się w dwóch etapach:

1) w pierwszym etapie konkursu Komisja Rekrutacyjna dokonuje analizy dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym oraz ustala listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu,

2) wyłonienie kandydata odbywa się w ramach drugiego etapu składającego się z:

        oceny merytorycznej złożonych dokumentów aplikacyjnych,

        rozmowy kwalifikacyjnej.

1. Analiza formalna dokumentów aplikacyjnych polega na zapoznaniu się przez Komisję z aplikacją nadesłaną przez kandydata. Celem analizy dokumentów jest porównanie danych zawartych w aplikacji z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.

Wynikiem analizy formalnej dokumentów jest wstępne określenie przydatności kandydata do pracy na wolnym stanowisku i dopuszczenie do dalszego etapu konkursu.

Warunkiem udziału w dalszym postępowaniu konkursowym jest spełnianie wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze (oceniane metodą spełnia/nie spełnia).

Po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze i wstępnej selekcji, umieszcza się w BIP listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

Sporządzona w porządku alfabetycznym lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne będzie umieszczona w BIP do momentu ogłoszenia ostatecznych wyników naboru. Wzór listy stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonymi w ogłoszeniu o naborze.

 Z dokonanej przez Komisję Rekrutacyjną oceny merytorycznej złożonych dokumentów  sporządza się notatkę służbową, którą parafują członkowie Komisji.

1. Celem przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji oraz możliwość oceny:

        predyspozycji i umiejętności kandydata gwarantujących prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,

        posiadanej wiedzy na temat jednostki samorządu terytorialnego, w której ubiega się o stanowisko,

        obowiązków i zakresu odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,

        celów zawodowych kandydata.

Z przebiegu rozmowy sporządza się notatkę służbową, którą parafują członkowie Komisji.

Każdy członek Komisji dokonuje oceny kandydatów metodą punktową w skali       od 1 do 10, uwzględniając ocenę merytoryczną dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne.

1. Po przeprowadzeniu konkursu Komisja Rekrutacyjna ustala wynik konkursu, wskazując kandydata, który uzyskał największą sumaryczną ilość punktów.

Ze swoich czynności Komisja sporządza protokół z przeprowadzonego naboru, który podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.

Wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

1. Przewodniczący Zespołu niezwłocznie przekazuje Wójtowi dokumentację z przebiegu konkursu, celem zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia rozstrzygnięcia konkursowego.

Informację o wynikach naboru, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Zarządzenia, upowszechnia się w trybie i termnie określonym w ustawie o pracownikach samorządowych

W przypadku odmowy zatwierdzenia wyników konkursu Wójt:

1) zarządza ponowne przeprowadzenie naboru na stanowisko urzędnicze lub na stanowisko kierownika gminnej jednostki organizacyjnej,

2) rezygnuje z przeprowadzenia naboru.

1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odbierane osobiście przez zainteresowanych lub przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

 Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Bargłów Kościelny.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt

 

Anmdrzej Kwieciński

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2008-07-09

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2008-07-09

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2008-07-09