Zaproszenia na Sesje Rady Gminy Bargłów Kościelny

  Bargłów Kościelny, dn. 19.05.2020

Rada Gminy                                                                 

Bargłów Kościelny                                                           

                                         

Zapraszam na obrady XII  zwyczajnej Sesji Rady Gminy Bargłów Kościelny w dniu 27 maja 2020 r. Obrady rozpoczną się o godz. 900 w budynku Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny - sala konferencyjna. 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XI zwyczajnej Sesji Rady Gminy.
  4. Przedstawienie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy.
  5. Wystąpienie gości.
  6. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
  7. Wystąpienie Wójta Gminy:
   1. sprawozdanie z okresu międzysesyjnego
   2. przedstawienie Raportu o Stanie Gminy Bargłów Kościelny za rok 2019
   3. poddanie Raportu o Stanie Gminy Bargłów Kościelny za rok 2019 pod debatę
   1. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1. udzielenia Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny wotum zaufania
    2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bargłów Kościelny za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bargłów Kościelny za 2019 rok
    3. udzielenia Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Bargłów Kościelny za 2019 rok
    4. petycji „Stop zagrożeniu zdrowia i życia”
    5. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bargłów Kościelny na rok szkolny 2020/2021
    6. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych oraz w schronisku dla osób bezdomnych albo w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
    7. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
    8. zmiany uchwały Nr XIII/111/2012 Rady Gminy Bargłów Kościelny w sprawie przyjęcia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2013-2020
    9. zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2020.
    10. zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2020-2028
    1. Interpelacje radnych.
    2. Wnioski i zapytania radnych.
    3. Informacje, zapytania oraz wolne wnioski.
    4. Zamknięcie sesji.                                            

    Przewodniczący Rady Gminy

   /-/

   Jarosław Kukliński

   Do wiadomości:

         1. Wójt Gminy
         2. Skarbnik Gminy
         3. Mieszkańcy w sposób zwyczajowo przyjęty
         4. a/a

    

    

   Załączniki do treści

   Metryka strony

   Udostępniający: ug

   Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wysocki

   Data wytworzenia: 2016-06-20

   Wprowadzający: Paweł Wysocki

   Data wprowadzenia: 2007-01-03

   Modyfikujący: Paweł Wysocki

   Data modyfikacji: 2020-05-20

   Opublikował: Paweł Wysocki

   Data publikacji: 2007-01-03