Zaproszenia na Sesje Rady Gminy Bargłów Kościelny

  Bargłów Kościelny, dn. 14.12.2017 r.

Rada Gminy                                                                 

Bargłów Kościelny                                                           

                                                                               

 Zapraszam na obrady XIX  zwyczajnej Sesji Rady Gminy Bargłów Kościelny w dniu 22 grudnia 2017 r.   Obrady rozpoczną się o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym Augustowska 47 - sala konferencyjna.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII zwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 4. Przedstawienie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy.
 5. Wystąpienie gości.
 6. Wystąpienie Wójta Gminy.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
 2. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 3. zmiany uchwały Nr XIII/111/2012 Rady Gminy Bargłów Kościelny w sprawie przyjęcia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2013-2020”.
 4. zmiany uchwały Nr XIII/133/2016 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bargłów Kościelny.
 5. powierzenia spółce pod firmą BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym zadania własnego Gminy Bargłów Kościelny w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Bargłów Kościelny aneksu do umowy wykonawczej o świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami zawartej dnia 10 października 2011 roku, niezbędnego dla realizacji projektów pn.: „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap III – RIPOK” i „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap III – PSZOKI” współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
 6. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
 7.  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bargłów Kościelny na 2018 r.
 8.  podjęcia współpracy i udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu na realizację zadania: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1195B Bargłów Kościelny – Nowiny – Uścianki od km 0+000 do km 0+985”.
 9. podjęcia współpracy i udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu na realizację zadania: „Rozbiórka przepustu i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1217B Bargłów Kościelny - Brzozówka - Bargłówka w miejscowości Bargłówka wraz z dojazdami ”
 10.  podjęcia współpracy i udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu na realizację zadania: „ Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 1213B i 1216 B przy Szkole Podstawowej w m. Tajno Stare ”.
 11.  określenia zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bargłów Kościelny lub jej jednostkom organizacyjnym.
 12.  zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2017.
 13. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2017-2021
 14.  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2018-2028.
 15.  uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2018,
 • przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2018 przez Wójta Gminy,
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Finansów i Rolnictwa,
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 • dyskusja nad przedstawionym projektem uchwały budżetowej,
 • głosowanie nad uchwałą budżetową.

8.Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Bargłów Kościelny na rok 2018.

9.Interpelacje radnych

10. Wnioski i zapytania radnych.

11.Informacje, zapytania oraz wolne wnioski.

12. Zamknięcie sesji.                   

 

Do wiadomości:

 1. Wójt Gminy
 2. Skarbnik Gminy
 3. Mieszkańcy w sposób zwyczajowo przyjęty
 4. a/a

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wysocki

Data wytworzenia: 2016-06-20

Wprowadzający: Paweł Wysocki

Data wprowadzenia: 2007-01-03

Data modyfikacji: 2017-12-15

Opublikował: Paweł Wysocki

Data publikacji: 2007-01-03