OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 2020-06-19

Data wydania 2020-06-19
Tytuł OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego
Kategoria Obwieszczenia

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 102880B Bargłów Dworny

Augustów, dnia 19.06.2020 r.

 

AB.II.6740.1.37.2020

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1474)

zawiadamiam

 że na wniosek z dnia 22.05.2020 r. Wójta Gminy Bargłów Kościelny zostało wszczęte postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 102880B Bargłów Dworny” w zakresie: budowy jezdni o szerokości 4,20 m o nawierzchni bitumicznej, budowy zjazdów indywidualnych i publicznych o nawierzchni bitumicznej, budowy nowego przepustu drogowego, przebudowy istniejących przepustów, wykonania cieków korytkowych z elementów prefabrykowanych, przebudowy istniejącej studni rewizyjnej, przebudowy sieci wodociągowej, zabezpieczenia podziemnych odcinków sieci telekomunikacyjnej. Inwestycja usytuowana będzie na działce drogowej nr ewid. 559 obręb Bargłów Dworny, na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj:

     214/1 (z podziału dz. 214 na dz. nr 214/1 i 214/2),

     217/1 (z podziału dz. 217 na dz. nr 217/1, 217/2 i 217/3),

     217/2 (z podziału dz. 217 na dz. nr 217/1, 217/2 i 217/3),

     218/1 (z podziału dz. 218 na dz. nr 218/1 i 218/2),

     225/1 (z podziału dz. 225 na dz. nr 225/1 i 225/2),

     227/1 (z podziału dz. 227 na dz. nr 227/1 i 227/2),

     213/1 (z podziału dz. 213 na dz. nr 213/1 i 213/2),

     209/7 (z podziału dz. 209/6 na dz. nr 209/7 i 209/8),

     223/1 (z podziału dz. 223 na dz. nr 223/1 i 223/2),

     220/11 (z podziału dz. 220/2 na dz. nr 220/11 i 220/12),

     220/13 (z podziału dz. 220/10 na dz. nr 220/13 i 220/14), obręb Bargłów Dworny

(działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do włączenia w pas drogi publicznej), na działce 209/3 i 220/7 obręb Bargłów Dworny, które w całości z mocy prawa staną się własnością Gminy Bargłów Kościelny, oraz na działce 571/4 obręb Bargłów Dworny, na której zachodzi konieczność czasowego zajęcia terenu w celu wykonania połączenia z drogą powiatową.

Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej (BIP) Starostwa Powiatowego w Augustowie, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie oraz w prasie lokalnej. Obwieszczenie umieszczono w prasie w dniu 23.06.2020r., na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych w dniach od 23.06.2020 r. do 07.07.2020 r.

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w tej sprawie i dokumentacją techniczną oraz zgłaszać uwagi do zebranych materiałów w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3-Maja 29 w pokoju nr 13 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 - 1500  w terminie do dnia 14.07.2020 r.

 STAROSTA  AUGUSTOWSKI

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy Bargłów Kościelny

Data wytworzenia: 2020-06-19

Wprowadzający: Paweł Bućkowski

Modyfikujący: Paweł Bućkowski

Data modyfikacji: 2020-06-23

Opublikował: Paweł Bućkowski

Data publikacji: 2020-06-23