Obwieszczenie Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 2020-05-25

Data wydania 2020-05-25
Tytuł Obwieszczenie Wójta Gminy Bargłów Kościelny
Kategoria Obwieszczenia

Bargłów Kościelny, dnia 25 maja 2020 r.

WGN.6220.5.2020.PB

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „AUG4490A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce geod. Nr 232 w obrębie ewidencyjnym Tajno Podjeziorne, gm. Bargłów Kościelnyzostał zgromadzony pełen materiał dowodowy.

W związku z powyższym stronom postępowania, przed wydaniem decyzji, przysługuje prawo do zapoznania się z całością zgromadzonej dokumentacji oraz wniesienia uwag co do zebranego materiału dowodowego, w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny w godzinach urzędowania od 7:30 do 15:30, w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia obwieszczenia.

Uwagi co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań należy wnosić w drodze pisemnej osobiście, za pośrednictwem poczty lub platformy ePuap.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Bargłów Kościelny przed wydaniem decyzji dla w/w przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), informuję, iż zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Wójt Gminy

/-/

Radosław Wawiórko

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy Bargłów Kościelny

Data wytworzenia: 2020-05-25

Wprowadzający: Paweł Bućkowski

Modyfikujący: Paweł Bućkowski

Data modyfikacji: 2020-07-06

Opublikował: Paweł Bućkowski

Data publikacji: 2020-07-06