OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY z dnia 2020-08-12

Data wydania 2020-08-12
Tytuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
Kategoria Obwieszczenia

Bargłów Kościelny, dnia 12 sierpnia 2020 r.

WGN.6220.6.2020.PB

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.),

zawiadamiam

że w dniu 12 sierpnia 2020 r. została wydana decyzja znak WGN.6220.6.2020.PB o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Modernizacja gospodarstwa rolnego w dwóch etapach: poprzez rozbudowę obory wraz ze zbiornikiem na płynne odchody zwierzęce do 700 m3, zbiornikiem na ścieki technologiczne do 10 m3, budowę silosu trzykomorowego oraz zbiornika na soki kiszonkowe do 10 m3 w połączeniu ze zwiększeniem obsady zwierząt do 130 DJP w gospodarstwie rolnym, na działce geod. nr 21/2 obrębie ewidencyjnym Nowiny Bargłowskie, gm. Bargłów Kościelny.

            Z treścią decyzji, aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30 pokój nr 2.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), informuję, iż zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Wójt Gminy

/-/

Radosław Wawiórko

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Bućkowski

Data wytworzenia: 2020-08-12

Wprowadzający: Paweł Bućkowski

Modyfikujący: Paweł Bućkowski

Data modyfikacji: 2020-08-12

Opublikował: Paweł Bućkowski

Data publikacji: 2020-08-12