OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO z dnia 2020-08-05

Data wydania 2020-08-05
Tytuł OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO
Kategoria Obwieszczenia

Augustów, dnia 05.08.2020 r.

AB.II.6740.1.37.2020

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

 o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej Nr 4/2020 z dnia 05.08.2020r.

            Zgodnie z art. 11f ust 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1474) Starosta Augustowski zawiadamia, że w dniu 05.08.2020r. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.05.2020r. Wójta Gminy Bargłów Kościelny, wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej nr 102880B Bargłów Dworny w zakresie: jezdni o szerokości 4,20 m o nawierzchni bitumicznej i poboczy szerokości od 1,00 m do 1,50 m, zjazdów indywidualnych i publicznych o nawierzchni bitumicznej, budowy nowego przepustu drogowego, przebudowy istniejących przepustów, wykonania cieków korytkowych z elementów prefabrykowanych, przebudowy istniejącej studni rewizyjnej, przebudowy sieci wodociągowej, zabezpieczenia podziemnych odcinków sieci telekomunikacyjnej. Inwestycja usytuowana będzie na działce drogowej nr ewid. 559 obręb Bargłów Dworny, na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj:

214/1 (z podziału dz. 214 na dz. nr 214/1 i 214/2),

217/1 (z podziału dz. 217 na dz. nr 217/1, 217/2 i 217/3),

217/2 (z podziału dz. 217 na dz. nr 217/1, 217/2 i 217/3),

218/1 (z podziału dz. 218 na dz. nr 218/1 i 218/2),

225/1 (z podziału dz. 225 na dz. nr 225/1 i 225/2),

227/1 (z podziału dz. 227 na dz. nr 227/1 i 227/2),

213/1 (z podziału dz. 213 na dz. nr 213/1 i 213/2),

209/7 (z podziału dz. 209/6 na dz. nr 209/7 i 209/8),

223/1 (z podziału dz. 223 na dz. nr 223/1 i 223/2),

220/11 (z podziału dz. 220/2 na dz. nr 220/11 i 220/12),

220/13 (z podziału dz. 220/10 na dz. nr 220/13 i 220/14), obręb Bargłów Dworny

(działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do włączenia w pas drogi publicznej),

na działkach 209/3 i 220/7 obręb Bargłów Dworny, które w całości z mocy prawa staną się własnością Gminy Bargłów Kościelny,

oraz na działce 571/4 obręb Bargłów Dworny, na której zachodzi konieczność czasowego zajęcia terenu w celu wykonania połączenia z drogą powiatową.

                Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. W terminie14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w sposób wskazany powyżej, stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Augustowskiego. Obwieszczenie umieszczono w prasie w dniu 10.08.2020r., na tablicy ogłoszeń i na stronach internetowych w dniach od 10.08.2020r. do 24.08.2020r.

                W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej  oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna co oznacza, że nie można wnieść od niej odwołania do organu drugiej instancji ani zaskarżyć do sądu administracyjnego. Oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania nie można wycofać.

                Informuję - stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w pokoju nr 13 przy ul. 3-Maja 29 w godzinach pracy urzędu.

STAROSTA AUGUSTOWSKI

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy Bargłów Kośćielny

Data wytworzenia: 2020-08-05

Wprowadzający: Paweł Bućkowski

Modyfikujący: Paweł Bućkowski

Data modyfikacji: 2020-08-10

Opublikował: Paweł Bućkowski

Data publikacji: 2020-08-10