Obwieszczenie Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 2020-06-30

Data wydania 2020-06-30
Tytuł Obwieszczenie Wójta Gminy Bargłów Kościelny
Kategoria Obwieszczenia

Bargłów Kościelny, dnia 30 czerwca 2020 r.

WGN.6220.5.2020.PB

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 późn. zm.) art. 74 ust. 3 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.),

Wójt Gminy Bargłów Kościelny

zawiadamiam,

że po rozpatrzeniu wniosku Spółki P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-6787 Warszawa, w dniu 30 czerwca 2020 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „AUG4490A” wraz z niezbędną infrastrukturą” na działce geod. nr 232 obrębie ewidencyjnym Tajno Podjeziorne, gm. Bargłów Kościelny.

Z treścią decyzji, aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30 pokój nr 2.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Bargłów Kościelny w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), informuję, iż zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Wójt Gminy

/-/

Radosław Wawiórko

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy Bargłów Kościelny

Data wytworzenia: 2020-06-30

Wprowadzający: Paweł Bućkowski

Modyfikujący: Paweł Bućkowski

Data modyfikacji: 2020-07-06

Opublikował: Paweł Bućkowski

Data publikacji: 2020-07-06