OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY z dnia 2020-05-13

Data wydania 2020-05-13
Tytuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
Kategoria Obwieszczenia

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „AUG4490A” wraz z niezbędną infrastrukturą” na działce geod. nr 232 obrębie ewidencyjnym Tajno Podjeziorne, gm. Bargłów Kościelny”

Bargłów Kościelny, dnia 13 maja 2020 r.

WGN.6220.5.2020.PB

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „AUG4490A” wraz z niezbędną infrastrukturą” na działce geod. nr 232 obrębie ewidencyjnym Tajno Podjeziorne,
gm. Bargłów Kościelny

oraz wystąpieniu do organów opiniujących

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) art. 73 ust. 1, art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.),

zawiadamiam

że w dniu 23 kwietnia 2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „AUG4490A” wraz z niezbędną infrastrukturą na działce geod. nr 232 obrębie ewidencyjnym Tajno Podjeziorne, gm. Bargłów Kościelny.

            Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Bargłów Kościelny zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.).

            Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, stanowiącą część postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przeprowadza organ do wydania tej decyzji, po zasięgnięciu opinii:

  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych I, ul. Sejneńska 13, 16-400 Suwałki – ze względu na ochronę środowiska;
  • Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku, ul. Legionowa 8, 15-099 Białystok – ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzi;
  • Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Augustowie, ul. 29 listopada 5, 16-300 Augustów – organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Wobec powyższego w dniu 13 maja 2020 r. wystąpiono do ww. organów właściwych do wydania opinii, co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Informuję, że stronom postępowania administracyjnego przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania. Z uwagi na stan epidemii na terenie całego kraju bezpośrednie przeglądanie akt w siedzibie tut. urzędu nie jest możliwe. Informacje dotyczące sprawy można uzyskać telefonicznie w godzinach
7:30-15-30 pod nr telefonu 87 642 40 91 w.18, natomiast wnosić nowe dowody, materiały oraz zgłaszać żądania należy w drodze pisemnej za pośrednictwem poczty lub platformy ePUAP.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) „stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:

  • przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
  • działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
  • działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.”

 

            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Wójt Gminy

/-/

Radosław Wawiórko

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy Bargłów Kościelny

Data wytworzenia: 2020-04-23

Wprowadzający: Paweł Bućkowski

Modyfikujący: Paweł Bućkowski

Data modyfikacji: 2020-05-13

Opublikował: Paweł Bućkowski

Data publikacji: 2020-05-13